Algemeen

NowGo

Deze nowGo App (App) en nowGo website (Website) worden je aangeboden door nowGo. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App en de Website. NowGo is een handelsnaam van VIVAT N.V., gevestigd aan de Burgemeester Rijnderslaan 7, in Amstelveen (KvK: 30099450).

Via de App en Website bemiddelt nowGo in producten en diensten van ondernemingen behorende tot de groep van VIVAT N.V.

De (inhoud van de) App en Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk niet bedoeld als (persoonlijk) advies.

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

NowGo kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen door publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden in de App en/of op de Website.

Vragen, opmerkingen, klachten

Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de App/Website of de diensten die worden verleend vanuit de App/Website, is nowGo bereikbaar via onze chatfunctie en social media. Daarnaast zijn we ook via e-mail te bereiken op yeswecare@nowgo.com.

Downloaden van de App

Om gebruik te kunnen maken van de App, download je de App via de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android). Je mag de App alleen downloaden en gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van de Apple App Store of de Google Play Store. Mogelijk zijn ook de voorwaarden van de aanbieder van je mobiele telefoon of tablet van toepassing.

NowGo stelt de App gratis ter beschikking. Je betaalt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de mobiele telefoon of tablet en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App.

NowGo mag altijd (i) de (inhoud van de) App geheel of gedeeltelijk blokkeren of deze buiten gebruik stellen en (ii) de onderdelen van de App aanpassen, uitbreiden, schrappen of op een andere manier wijzigen. NowGo hoeft dan geen schadevergoeding te betalen.

Apple

Apple Inc. ("Apple") is geen partij bij deze gebruiksvoorwaarden en is niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) App.

Account nowGo

Account aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van de App, moet je een account hebben bij nowGo. Je kunt op verschillende manieren een account krijgen. Bij het aanmaken van een account bij nowGo kun je ook gebruik maken van een Social Media account van Facebook, Twitter en Google+. Ook op de website kun je een nowGo account aanmaken. Om gebruik te kunnen maken van de Website heb je geen account bij nowGo nodig. Zonder account is het gebruik van het nowGo platform wel beperkt. Zo kun je bijvoorbeeld geen overzicht krijgen van je polissen. NowGo behoudt zich het recht voor om je een account te weigeren. In dat geval ontvang je hierover zo spoedig mogelijk een bericht.

Polisoverzicht

In je account kun je zelf een overzicht maken van je polissen. Polissen die je afsluit via nowGo, worden niet automatisch aan het overzicht toegevoegd.

Heb je een MijnReaal account? Dan kun je dit account aan het nowGo account koppelen. Jouw

Reaal polissen worden dan automatisch zichtbaar in het polisoverzicht.

Beëindiging

NowGo kan het gebruik van het account op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten die in deze gebruiksvoorwaarden aan jou zijn verleend, beëindigd en moet je het gebruik van het account onmiddellijk staken.

Wil je jouw account beëindigen? Dan kun je daarvoor een verzoek indienen bij nowGo.

Misbruik voorkomen en inloggegevens

Om misbruik te voorkomen, moet je zorgvuldig omgaan met de inloggegevens en deze geheimhouden. De inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt. Meld verlies, diefstal, (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens door een derde direct aan nowGo. NowGo is tot het tijdstip van de melding niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die verband houdt met het verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens.

Om gebruik te kunnen maken van de App, heb je altijd de laatste versie van de App nodig. Als je niet de laatste versie van de App gebruikt, dan kan het gebeuren dat de App niet of niet goed functioneert. Controleer zelf regelmatig of er updates van de App beschikbaar zijn.

Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat jouw mobiele telefoon of tablet en verbindingen naar mening van nowGo voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. Mocht je het vermoeden hebben dat je mobiele telefoon of tablet en de gegevens die je in de nowGo App of Website hebt ingevuld in handen zijn gekomen van een derde die daartoe niet bevoegd is? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan nowGo.

Tenzij specifiek door nowGo toegestaan, is de (inhoud van de) App en Website niet bedoeld voor:

  • gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden;
  • gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruik je de (inhoud van de) App en Website toch voor deze doeleinden of voldoe je niet aan de minimumleeftijdsgrens, dan doe je dit op eigen risico.

Het is niet toegestaan om de App en Website onzorgvuldig en ongeoorloofd te gebruiken. Zo mag je:

  • geen handelingen via de App en Website (laten) verrichten die overlast veroorzaken voor nowGo en/of derden of handelingen die de werking van de App en/of Website kunnen verhinderen;
  • geen handelingen verrichten met het doel om jezelf uit te geven voor iemand anders (identiteitsfraude);
  • geen handelingen verrichten die de privacy van derden aantasten waaronder bijvoorbeeld het in de app opnemen van persoonsgegevens van derden, zonder dat zij daarover geïnformeerd zijn en daar toestemming voor hebben gegeven.

Privacy

Door een account aan te maken op de Website of bij het in gebruik nemen van de App, of door het gebruik van functionaliteiten van de App of Website verkrijgt nowGo persoonlijke gegevens van jou. Wil je weten hoe nowGo omgaat met jouw persoonsgegevens? Kijk dan in ons Privacy Statement.

Aansprakelijkheid

Gebruik App en Website

De App en Website is met de grootste zorg samengesteld. NowGo kan echter niet garanderen dat de App en Website altijd zonder onderbreking, fouten, virussen of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van jou of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de App en de Website. NowGo is alleen aansprakelijk als de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van nowGo.

NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die het gevolg is van de door jou gebruikte mobiele telefoon/tablet of verbindingen, zoals schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App of de Website.

Als je ervoor kiest om in te loggen via een Social Media platform of om berichten via de Social Media Websites te plaatsen, doe je dit volledig voor eigen rekening en risico en in overeenstemming met de voorwaarden, die op de Social Media Websites en andere externe websites van toepassing zijn. NowGo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het inloggen met of het gebruik van Social Media Platforms/Websites.

De App en Website kan banners en links bevatten naar externe internetpagina's. NowGo is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze banners en externe internetpagina's en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacy statement van nowGo is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van onjuist gebruik van de App of de Website. Als nowGo vermoedt dat je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, heeft nowGo o.a. het recht om (i) de door jou geplaatste inhoud aan te passen of te verwijderen (ii) de toegang tot jouw account op te schorten of te beëindigen en/of (iii) schade en/of kosten op jou te verhalen.

Producten en diensten

NowGo is een online bemiddelaar voor financiële producten en diensten van ondernemingen behorende tot de groep van VIVAT N.V. en producten en diensten van partners met wie nowGo samenwerkt. NowGo bemiddelt via de App en de Website. NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het afnemen van deze (financiële) producten en diensten.

Overige bepalingen

Beëindiging App

NowGo kan het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden jouw account en de rechten die in deze gebruiksvoorwaarden aan jou zijn verleend, beëindigd en moet je het gebruik van de App onmiddellijk staken.

Je kunt het gebruik van de App ook zelf beëindigen door de App van je mobiele telefoon of tablet te verwijderen. Jouw account blijft dan nog wel bestaan. Wil je ook jouw account beëindigen? Neem dan contact op met nowGo.

Beëindiging account

NowGo beëindigt jouw account alleen op jouw verzoek, tenzij nowGo een goede reden heeft om zonder jouw toestemming tot beëindiging van jouw account over te gaan. Door het verwijderen van de App op jouw telefoon, wordt niet automatisch je account verwijderd.

Licentie en intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de (inhoud van de) App en Website uitsluitend bij nowGo.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met het gebruik van jouw account, de App en Website ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Overig

In het geval enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. NowGo zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

NowGo, juni 2017