NowGo wordt OHRA. Nieuwsgierig? Lees er meer over

Algemeen

NowGo

De nowGo website (website) wordt je aangeboden door nowGo. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website. NowGo is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK ‘s-Gravenhage (KvK: 27023707).

De (inhoud van de) website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk niet bedoeld als (persoonlijk) advies.

Wijzigen gebruiksvoorwaarden

NowGo kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen door publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website.

Vragen, opmerkingen, klachten

Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de website of de diensten die worden verleend vanuit de website, is nowGo op verschillende manieren bereikbaar.

Account Mijn nowGo

Account aanmaken

Op de website kun je een Mijn nowGo account aanmaken. Om gebruik te kunnen maken van de website heb je geen account bij nowGo nodig. Zonder account is het gebruik van het nowGo platform wel beperkt. Zo kun je bijvoorbeeld geen overzicht krijgen van je polissen. NowGo behoudt zich het recht voor om je een account te weigeren. In dat geval ontvang je hierover zo spoedig mogelijk een bericht.

Polisoverzicht

In je Mijn nowGo account vind je een overzicht van je polissen. Polissen die je afsluit via nowGo, worden automatisch aan het overzicht toegevoegd.

Beëindiging

NowGo kan het gebruik van het account op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten die in deze gebruiksvoorwaarden aan jou zijn verleend, beëindigd en moet je het gebruik van het account onmiddellijk staken.

Wil je jouw account beëindigen? Dan kun je daarvoor een verzoek indienen bij nowGo.

Misbruik voorkomen en inloggegevens

Om misbruik te voorkomen, ga je zorgvuldig om met de inloggegevens en deze geheimhouden. De inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt. Meld verlies, diefstal, (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens door een derde direct aan nowGo. NowGo is tot het tijdstip van de melding niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die verband houdt met het verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens.

Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat jouw mobiele telefoon of tablet en verbindingen naar mening van nowGo voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. Mocht je het vermoeden hebben dat je mobiele telefoon of tablet en de gegevens die je op de nowGo website hebt ingevuld, in handen zijn gekomen van een derde die daartoe niet bevoegd is? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan nowGo.

Tenzij specifiek door nowGo toegestaan, is de (inhoud van de) website niet bedoeld voor:

  • gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden;
  • gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar.

Gebruik je de (inhoud van de) website toch voor deze doeleinden of voldoe je niet aan de minimumleeftijdsgrens, dan doe je dit op eigen risico.

Het is niet toegestaan om de website onzorgvuldig en ongeoorloofd te gebruiken. Zo mag je:

  • geen handelingen via de website (laten) verrichten die overlast veroorzaken voor nowGo en/of derden of handelingen die de werking van de website kunnen verhinderen;
  • geen handelingen verrichten met het doel om jezelf uit te geven voor iemand anders (identiteitsfraude);
  • geen handelingen verrichten die de privacy van derden aantasten.

Privacy

Door een Mijn nowGo account aan te maken op de website, of door het gebruik van functionaliteiten van de website, verkrijgt nowGo persoonlijke gegevens van jou. Wil je weten hoe nowGo omgaat met jouw persoonsgegevens? Kijk dan in ons Privacy Statement.

Aansprakelijkheid

Gebruik website

De website is met de grootste zorg samengesteld. NowGo kan echter niet garanderen dat de website altijd zonder onderbreking, fouten, virussen of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van jou of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de website. NowGo is alleen aansprakelijk als de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van nowGo.

NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die het gevolg is van de door jou gebruikte mobiele telefoon/tablet of verbindingen, zoals schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de website.

Als je ervoor kiest om in te loggen via een Social Media platform of om berichten via de Social Media Websites te plaatsen, doe je dit volledig voor eigen rekening en risico en in overeenstemming met de voorwaarden, die op de Social Media Websites en andere externe websites van toepassing zijn. NowGo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het inloggen met of het gebruik van Social Media Platforms/Websites.

De website kan banners en links bevatten naar externe internetpagina's. NowGo is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze banners en externe internetpagina's en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacy statement van nowGo is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van onjuist gebruik van de website. Als nowGo vermoedt dat je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, heeft nowGo o.a. het recht om (i) de door jou geplaatste inhoud aan te passen of te verwijderen (ii) de toegang tot jouw account op te schorten of te beëindigen en/of (iii) schade en/of kosten op jou te verhalen.

Overige bepalingen

Beëindiging account

NowGo beëindigt jouw Mijn nowGo account alleen op jouw verzoek, tenzij nowGo een goede reden heeft om zonder jouw toestemming tot beëindiging van jouw account over te gaan.

Licentie en intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de (inhoud van de) website uitsluitend bij nowGo.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met het gebruik van jouw account, de website ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Overig

In het geval enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. NowGo zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

NowGo, april 2020