Love & Lions

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Love & Lions". Hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door nowGo (Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen). Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook. Je verstrekt je gegevens aan nowGo en niet aan Facebook.

Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. De minimum leeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar.
3. Medewerkers van VIVAT en ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
4. Er wordt slechts 1 prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
5. Deelname aan de actie is gratis.

Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens aan nowGo te verstrekken, zodat er contact op kan worden genomen in het kader van deze actie. NowGo zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken en bewaren dan noodzakelijk is voor de actie.
2. De persoonsgegevens die je verstrekt kunnen door nowGo worden gebruikt conform onze privacyverklaring.

Hoe en wanneer kun je meedoen?

1. Deze actie loopt van 18 januari tot 1 februari 2018.
2. Je kunt deelnemen aan de actie door de nowGo Facebookpagina te volgen en onder de actiepost op de nowGo Facebookpagina uit te leggen met wie je naar de musical The Lion King zou willen gaan en waarom.
3. Uit alle reacties kiest nowGo in week 5 van 2018 15 winnaars.
4. De winnaars worden via de nowGo Facebook pagina bekend gemaakt.

Prijzen

1. Er worden in totaal 15 prijzen weggegeven van 2 kaartjes voor de musical The Lion King in het Circustheater in Scheveningen t.w.v. €125,70. De voorstelling vindt plaats op 14 februari en begint om 20.00 uur.
2. De kaartjes zijn niet inwisselbaar voor kaartjes van een andere datum.
3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking vervalt de prijs.
4. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
5. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aanwijzen van de winnaars

1. NowGo zal de deelnames beoordelen en controleren of aan de actievoorwaarden is voldaan.
2. NowGo zal een keuze maken op basis van eigen beoordeling van de inzendingen.
3. Indien de prijswinnaar niet binnen 10 dagen na het bekendmaken van de winnaars heeft gereageerd, vervalt het recht op de prijs.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een bijdrage te leveren door iets in te sturen, te uploaden of in te spreken garandeer je dat deze inzending geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart nowGo voor aanspraken van derden ter zake.
3. NowGo is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot:

• de door haar uitgekeerde prijzen;
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; en
• het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

4. NowGo heeft het recht reacties te verwijderen die in strijd zijn met algemene normen en waarden.

Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze eigendom van nowGo. NowGo behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzendingen/bijdragen in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit vooraf te melden.
2. Je verleent hierbij nowGo het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. NowGo is hierbij niet verplicht jouw naam te vermelden.
3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je nowGo toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Rechten nowGo

1. NowGo behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat nowGo hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. NowGo behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de acties te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Contact/Klachten

Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact op met nowGo via een Facebook privé-bericht. Na ontvangst van je vraag/klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Diversen

1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Op deze actie zijn de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring van nowGo van toepassing.
3. NowGo is een handelsnaam van Reaal Schadeverzekeringen N.V.